Jabotinsky Museum Tel Aviv

38 King George Street, P.O. Box 23110 Tel Aviv , Israel - Phone: (03) 528-5587, 972-3-6210611