Irit Tel Aviv

56 Shabazi St., Tel Aviv , Israel - Phone: 972 3517 3128