International Stadium Yokohama

3 Shin-Yokohama, Yokohama , Kanagawa, Kanto, Japan - Phone: 81(0)45-477-5000