International Cathedral Shanghai

53 Hengshan Lu, Shanghai , Shanghai, China - Phone: 021/6437-6576