Haizhu Wholesale Market Guangzhou

Haizhu Square, Guangzhou , Guangdong, China