Guenther Street Bridge San Antonio

San Antonio , Texas, United States