Green Dragon Farmer's Market Ephrata

Ephrata , Pennsylvania, United States