Great Wall at Huangya Pass (Huangyaguan Changcheng) Tianjin

Jixian County, Tianjin , Tianjin, China