Gilgo Beach Babylon

Babylon , New York, United States