Garden of Fine Art Kyoto

Hanki-cho, Shimogamo, Sakyo-ku, Kyoto , Kyoto, Kinki, Japan