Fremont Theater San Luis Obispo

San Luis Obispo , California, United States