Dark Horse Tavern Atlanta

816 N. Highland Ave. NE, Atlanta , Georgia, United States - Phone: (404) 873-3607