Clothes Line Minneapolis

Minneapolis , Minnesota, United States