Church of St. Elizabeth (Spitalsky) Banska Bystrica

Ulica 9 maja 74, Dom svatej Alzbety Banska Bystrica , Banska Bystrica, Slovakia - Phone: 421 088 414 4431