Chiayi Eiffel Tower Replica

at Wenhua and Chungshan Roads, Chiayi , Taiwan