Central Park Santa Clara

909 Kiely Blvd., Santa Clara , California, United States - Phone: 408-984-3257