CJW Shanghai

222 Yanan Rd. E., Shanghai , Shanghai, China - Phone: 86-21-6339-1777