Bungalo Bar Tel Aviv

Tel Aviv Beach, Tel Aviv , Israel